Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

EV DİŞ POLİKLİNİĞİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Güvenliğiniz bizim için önemlidir!
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz EV DİŞ POLİKLİNİĞİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“EV DİŞ” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 

     1. VERİ SORUMLUSU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, EV DİŞ, “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
Genel Müdürlük Adres : Yenidoğan, Fabrika Cd. No:33, 54100 Adapazarı/SakaryaTelefon : 0264 606 00 60Fax : Web Adresi : http://www.evdis.com.trE-Mail Adresi : iletisim@evdis.com.trKep Adresi : evdispoliklinigi@hs06.kep.tr

     2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 1. Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası; 
 2. İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları;
 3. Mesleki Deneyim Verileriniz,
 4. Banka Hesap Verileriniz: banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri gibi banka hesap verileri;
 5. Kamera kayıtlarına ilişkin veriler: Görsel ve İşitsel verileriniz;
 6. Ses Kayıtlarınız; Şirket içi ve dışı giden ve gelen aramaların kayıtları;
 7. Müşteri İşlem ve Pazarlama: Müşteri ilişkilerinin yönetimi ile tanıtım ve pazarlama işlemlerine ilişkin verileriniz
 8. Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile altyapı sistemlerine ilişkin logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;
 9. Risk Yönetimine İlişkin Verileriniz: Teknik risklerin yönetilmesine ilişkin verileriniz.
 10. Sağlık verileriniz: rapor bilgisi, raporu içeriği verileri, heyet raporu içeriği verileri.
     3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, topluluk şirketlerimiz ve iş ortaklarımız için;
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Dava dosyalarının, ihtarnamelerin ve hukuki işlerin yürütülmesi ve takibi için tutulması ve saklanması, icra takiplerinin yönetilmesi, 
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Ödeme ve tahsilat süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fatura ve kambiyo evraklarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Satın alma ve ihale süreçlerinin yönetilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yönetimi, 
 • Mal hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yönetilmesi,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetilmesi,
 • Potansiyel ürün ve hizmet alıcılarına satış süreci kapsamında bilgi verilmesi,
 • Reklam, kampanya, promosyon, tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tedarikçi kartlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklere katılımın organize edilmesi
 • Resmi, Ticari ve Sosyal iş ortaklarının dosyalarının tutulması,
 • Gelen giden evrak takibinin sağlanması, 
 • Arşivin tutulması, 
 • Ofis ihtiyaçlarının temin edilmesi ve iş/ofis faaliyetlerinin devamlılığı, 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Telefon, internet, TV hatları, santral),
 • Ziyaretçi giriş kayıtlarının alınması,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla kamera kayıtlarının tutulması,
 • Ses kayıtlarının tutulması,
 • İş süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi adına tedarikçiler ve iş ortakları ile bilgi paylaşımı yapılması,
 • Yurt içi kargo gönderi takiplerinin yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin (talep ve şikâyet süreçleri dahil) takip edilmesi, 
 • Randevu süreçlerinin yürütülmesi,
 • Cihazlarımıza ilişkin bilgi paylaşımı yapılması, 
 • Yeni bayi cari kartının oluşturulması,
 • Bayilerin sipariş taleplerinin işleme alınması,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yönetilmesi,

Sponsor olunan kişiler için;
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum projeleri gerçekleştirilmesi
 • Şirketimiz tanıtım/reklamının yapılması,
Ziyaretçilerimiz için;
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla kamera kayıtlarının tutulması,
 • Ziyaretçi giriş kayıtlarının alınması,
 • İş sürekliliği faaliyetlerimizin sağlanması,

amaçlarıyla işlenmektedir.

     4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla ve Kanun 8/1 ve 8/2-a, 8/2-b hükümlerine istinaden; yurt içindeki ve yurtdışındaki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, topluluk şirketleri, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

     5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirket, kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5-1: ilgili kişinin açık rızası, 5-2/a: kanunlarda açıkça öngörülme, 5-2/c: sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5-2/ç: veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5-2/f: bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 5-2/e: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve 6-2: özel nitelikli kişisel veri işlemeye ilişkin olarak ilgili kişinin açık rızası, 6-3: Sağlık verileri için kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenmesi

     6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
  • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
     7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ: 
Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi içeren dilekçenizi EV DİŞ POLİKLİNİĞİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, Yenidoğan, Fabrika Cd. No:33, 54100 Adapazarı/Sakarya adresine bizzat elden dilekçe ile ya da noter kanalı ile iletebilir, tarafınızca İşletmemize daha önce bildirilen ve İşletmemiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanabilir veya güvenli elektronik imza/mobil imza kullanmak suretiyle evdispoliklinigi@hs06.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden de ulaştırabilirsiniz.
Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Versiyon:Tarih:
VERİ SORUMLUSUEV DİŞ POLİKLİNİĞİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ